Stichting BBHSB

Actueel

3 juli 2023
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed heeft vandaag bekend gemaakt dat de traditie van de Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp bijgeschreven is in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. Daarmee is een sinds 2018 lopend traject in positieve zin afgesloten. Meer informatie leest u op deze pagina op onze website of op de website immaterieelerfgoed.nl


20 augustus 2022
Een nazaat van de familie Smallegange uit Zuid-Beveland heeft ons een overloper van de heerlijkheid Baarsdorp uit 1705 geschonken. Een overloper is een register met gegevens over grond en gebouwen die buiten de dorps– of stadskern liggen.

Voor hen die meer willen weten over de geschiedenis van Baarsdorp, of onderzoek willen doen naar familiegeschiedenis in het gebied, is dit een waardevol document. Binnenkort zal de inhoud digitaal via deze website toegankelijk zijn voor geïnteresseerden.

Wij zijn zeer verheugd met deze toevoeging aan het heerlijkheidsarchief.

overloper Baarsdorp 1705
Overloper, 1705

14 maart 2022
De Stichting is op zoek naar oude en nieuwe verhalen over 's-Heer Abtskerke, Sinoutskerke en Baarsdorp. Kent u mooie verhalen? Of kent u iemand anders die nog iets interessants weet te vertellen? Misschien iets over die ene boer, neef, ruilverkaveling, oorlog, schaatspartij of gewoon iets anders dat de moeite waard is.

Het doel is te zijner tijd alle verhalen te bundelen in een boekje, zodat verhalen en anekdotes bewaard blijven voor de toekomst. U kunt contact met ons opnemen via . We zouden het heel fijn vinden als we van u morgen horen of lezen! Hartelijk dank.

10 januari 2022
Het bestuur van de Stichting heeft in december 2021 een aanvraag voor een ANBI-beschikking bij de Belastingdienst ingediend en is begin dit jaar als zodanig erkend. De Belastingdienst stelt eisen aan de Stichting om aangewezen te worden als ANBI. Zo dient 90% van onze inzet gericht te zijn op het algemeen belang. Ook mag de Stichting geen winstoogmerk hebben en dient het bestuur te voldoen aan de eisen van integriteit. Inmiddels is de ANBI-status aan de Stichting toegekend. Een ANBI verplicht een aantal gegevens te publiceren op een internetsite. Deze gegevens treft u op de pagina over onze stichting.

7 december 2021
Met gemeente Goes is in goed overleg overeenstemming bereikt over de gevolgen voor de heerlijkheid van het nieuw te realiseren Bedrijvenpark Deltaweg. Gemeente Goes blijft de aanwezigheid van de heerlijke rechten respecteren, ook na aanleg van het bedrijventerrein. Voor de heerlijkheid betekent de verstedelijking van het gebied enige beperking van de mogelijkheid om op de betrokken wegen en wegelingen de heerlijke rechten uit te oefenen. De Stichting en de ambachtsvrouwe zien daarin echter geen bezwaar nu de rechten als zodanig behouden blijven.

15 maart 2019
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het verzoek van de ambachtsvrouwe, tot herziening van de beleidsregel inzake de bevestiging van heerlijkheidswapens afgewezen. Tot en met 2012 was het mogelijk om heerlijkheidswapens bij Koninklijk Besluit te laten bevestigen.

Verzoekschrift
Begeleidende brief