Stichting tot Behoud en Beheer van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Actueel

10 januari 2022
Het bestuur van de Stichting tot Behoud en Beheer van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp heeft in december 2021 een aanvraag voor een ANBI-beschikking bij de Belastingdienst ingediend. De Belastingdienst stelt eisen aan de Stichting om aangewezen te worden als ANBI. Zo dient 90% van onze inzet gericht te zijn op het algemeen belang. Ook mag de Stichting geen winstoogmerk hebben en dient het bestuur te voldoen aan de eisen van integriteit. Inmiddels is de ANBI-status aan de Stichting toegekend. Een ANBI verplicht een aantal gegevens te publiceren op een internetsite. Deze gegevens treft u op de pagina over onze stichting.

7 december 2021
Met gemeente Goes is in goed overleg overeenstemming bereikt over de gevolgen voor de heerlijkheid van het nieuw te realiseren Bedrijvenpark Deltaweg. Gemeente Goes blijft de aanwezigheid van de heerlijke rechten respecteren, ook na aanleg van het bedrijventerrein. Voor de heerlijkheid betekent de verstedelijking van het gebied enige beperking van de mogelijkheid om op de betrokken wegen en wegelingen de heerlijke rechten uit te oefenen. De Stichting en de ambachtsvrouwe zien daarin echter geen bezwaar nu de rechten als zodanig behouden blijven. Lees meer hierover op onze pagina over Bedrijvenpark Deltaweg.