Stichting tot Behoud en Beheer van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

De Stichting

De heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp zijn gesticht in de eerste helft van de dertiende eeuw. Vanaf de vijftiende eeuw tot 1925 waren zij verenigd in een personele unie en werden zij als één heerlijkheid aangeduid. In de naam van de Stichting hebben we deze traditie gevolgd.

Het begrip (ambachts)heerlijkheid kan het best worden opgevat als de middeleeuwse voorloper van het overheidsorgaan "gemeente". Aan heerlijkheid waren allerlei heerlijke rechten verbonden, waarvan sommige tot op heden bestaan.

De Stichting tot Behoud en Beheer van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp treedt op als beheerder van deze heerlijke rechten. Het hoofddoel van de Stichting is het in stand houden, bewaken en beheren van het met de heerlijkheden verbonden culturele en maatschappelijke erfgoed.

Daarnaast streeft zij er naar om projecten en activiteiten te organiseren welke van toegevoegde waarde zijn voor lokale bewoners van het gebied en belangstellenden. Met deze activiteiten worden de eeuwenoude tradities van de heerlijkheden beleefd door en overgedragen aan nieuwe generaties.

Het bestuur werkt onbezoldigd en ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Wel kunnen bestuursleden en vrijwilligers een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten krijgen.

De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u giften aan onze Stichting mag aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting. Een ANBI is verplicht een aantal gegevens te publiceren op een internetsite. De relevante gegevens treft u op deze pagina.

Stichting tot Behoud en Beheer van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Doelstellingen

Hieronder ziet u de bovenstaande samenvatting nader uitgewerkt in enkele sub-doelen.

1. Beheer
Het in eigendom en in stand houden van de (ambachts)heerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp (hierna: de heerlijkheid), waaronder begrepen de daaraan verbonden rechten van grasetting, schapendrift, beplanting der wegen en kerkgestoelte;

2. Behoud
de bevordering van het behoud van met de heerlijkheid, zoals documenten en andere artefacten, het kasteelterrein en kerkterrein van Baarsdorp, het Vrouweputje, de vliedberg en het kerkhof van Sinoutskerke, alsmede nog bestaande (delen van) wegen, wegelingen en historisch aan de heerlijkheid verbonden percelen grond;

3. Activiteiten
het bevorderen en organiseren van activiteiten op kerkelijk, charitatief en overig gebied, verband houdende met de gemeenschap van Sinoutskerke en Baarsdorp en in ruimere zin de provincie Zeeland;

3. Belangenbehartiging
het behartigen van de belangen van de heerlijkheid in het algemeen en van de inwoners van het gebied van de heerlijkheid en omgeving in het bijzonder, alles in de ruimste zin;

4. Samenwerking
het invloed uitoefenen op het overheidsbeleid en samenwerking met de overheid op het gebied van natuur, landschapsbescherming, cultuurhistorie en milieu voor zover dit met het gebied van de heerlijkheid en omgeving verband houdt;

5. Natuur en landschap
de bevordering van natuur- en landschapsschoon in het gebied van de heerlijkheid en omgeving in de ruimste zin, alsmede het voorkomen en tegengaan van aantasting van vorenbedoeld natuur- en landschapsschoon.

De stichting tracht de bovengenoemde doelstellingen onder meer te bereiken door:

  • 1 . het in eigendom verwerven, beheren, exploiteren van voor haar doel geschikte (register)goederen;

  • 2. het bijeenbrengen van gelden, benodigd voor het bereiken van haar doel;

  • 3. het (doen) uitoefenen dan wel (doen) verhuren van de aan de heerlijkheid verbonden rechten en/of percelen grond;

  • 4. het (doen) verrichten van onderzoek, verzamelen van gegevens en het uitgeven van publicaties met betrekking tot eigen bezittingen, activiteiten dan wel de heerlijkheid in het algemeen;

  • 5. bemoeiingen bij en samenwerking met de overheid en alle daartoe alle in aanmerking komende instellingen en particulieren;

  • 6. het geven van educatie en voorlichting over zaken betreffende oude zakelijke rechten in het algemeen en de heerlijkheid in het bijzonder;

  • 7. het werven en inzetten van vrijwilligers;

  • 8. alle overige wettige middelen, die voor het doel der Stichting bevorderlijk zijn.