Stichting BBHSB

De Stichting

Het hoofddoel van de Stichting tot Behoud en Beheer van de heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp is het in stand houden, bewaken en beheren van het aan de nog bestaande heerlijke rechten verbonden culturele en maatschappelijke erfgoed. De Stichting treedt tevens op als beheerder van heerlijke rechten.

Voorts streeft zij er naar om projecten en activiteiten te organiseren welke van toegevoegde waarde zijn voor lokale bewoners van het heerlijkheidsgebied, 's Heer Arendskerke en 's Heer Abtskerke en voor belangstellenden. Met deze activiteiten worden de eeuwenoude tradities beleefd door en overgedragen aan nieuwe generaties.

Het bestuur werkt onbezoldigd en ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Wel kunnen bestuursleden en vrijwilligers een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten krijgen.

De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u giften aan onze Stichting mag aftrekken van uw aangifte inkomstenbelasting. Een ANBI is verplicht een aantal gegevens te publiceren op een internetsite. De relevante gegevens treft u op deze pagina.

Stichting

Doelstellingen

Hieronder ziet u de bovenstaande samenvatting nader uitgewerkt in enkele sub-doelen.

1. Beheer
Het in eigendom en in stand houden van de aan de (ambachts)heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp (hierna: de heerlijkheid) verbonden rechten van grasetting, schapendrift, beplanting der wegen en kerkgestoelte;

2. Behoud
De bevordering van het behoud van met de heerlijkheid, zoals documenten en andere artefacten, het kasteelterrein en kerkterrein van Baarsdorp, het Vrouweputje, de vliedberg en het kerkhof van Sinoutskerke, alsmede nog bestaande (delen van) wegen, wegelingen en historisch aan de heerlijkheid verbonden percelen grond;

3. Activiteiten
het bevorderen en organiseren van activiteiten op kerkelijk, charitatief en overig gebied, verband houdende met de gemeenschap van Sinoutskerke en Baarsdorp, de directe omgeving ('s Heer Arendskerke en 's Heer Abtskerke) en in ruimere zin de provincie Zeeland;

3. Belangenbehartiging
het behartigen van de belangen van de heerlijkheid in het algemeen en van de inwoners van het gebied van de heerlijkheid en omgeving in het bijzonder, alles in de ruimste zin;

4. Samenwerking
het invloed uitoefenen op het overheidsbeleid en samenwerking met de overheid op het gebied van natuur, landschapsbescherming, cultuurhistorie en milieu voor zover dit met het gebied van de heerlijkheid en omgeving verband houdt;

5. Natuur en landschap
de bevordering van natuur- en landschapsschoon in het gebied van de heerlijkheid en omgeving in de ruimste zin, alsmede het voorkomen en tegengaan van aantasting van vorenbedoeld natuur- en landschapsschoon.

De stichting tracht de bovengenoemde doelstellingen onder meer te bereiken door:

  • 1 . het in eigendom verwerven, beheren, exploiteren van voor haar doel geschikte (register)goederen;

  • 2. het bijeenbrengen van gelden, benodigd voor het bereiken van haar doel;

  • 3. het (doen) uitoefenen dan wel (doen) verhuren van de aan de heerlijkheid verbonden rechten en/of percelen grond;

  • 4. het (doen) verrichten van onderzoek, verzamelen van gegevens en het uitgeven van publicaties met betrekking tot eigen bezittingen, activiteiten dan wel de heerlijkheid in het algemeen;

  • 5. bemoeiingen bij en samenwerking met de overheid en alle daartoe alle in aanmerking komende instellingen en particulieren;

  • 6. het geven van educatie en voorlichting over zaken betreffende oude zakelijke rechten in het algemeen en de heerlijkheid in het bijzonder;

  • 7. het werven en inzetten van vrijwilligers;

  • 8. alle overige wettige middelen, die voor het doel der Stichting bevorderlijk zijn.